Choď na obsah Choď na menu
 


6.6.2010

21. 6. 2010

 

Z Á P I S N I C A

 z  členskej schôdze Futbalového klubu Internacionáli Barca

 

     Dňa 6. júna 2010  sa  o 1230  hod. v priestoroch FK Košice-Barca na ihrisku v Barci sa   konala členská schôdza Futbalového klubu Internacionáli Barca.

       Program schôdze :

1.        Otvorenie, organizačné veci a schválenie programu

2.        Informácia o stave klubu

3.        Diskusia - rôzne

4.        Záver – prijatie uznesenia

K bodu 1

     Členskú schôdzu začal a viedol prezident JUDr. Hristo Gluškov, ktorý oboznámil prítomných s návrhom programu  a konštatoval, že na  schôdzi je podľa prezenčnej listiny prítomných 21 členov. 

      Za overovateľa zápisnice bol zvolený Vladimír Popovič.

K bodu 2

     Prezident FKIB  oboznámil prítomných s tým, že v mene klubu podal na Obecný úrad mestskej časti Košice-Barca žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť klubu v sume 1.000.- €.

Ďalej informoval o tom, že :

a)      štatistický úrad SR pridelil klubu na základe žiadosti IČO,

b)      bola  vyhotovená pre administratívne účely klubu pečiatku,

c)      v Dexii banke bol pre klub otvorený účet.

K bodu 3

     Na základe diskusie bolo schválené, že minimálna výška členského príspevku na kalendárny rok je 10.- €. Okrem toho bolo dohodnuté, že mužstvo sa prihlási na turnaj starostu mestskej časti Barca ( júl 2010 )  a p. Žebík dohodne priateľský zápas na mesiac august.

K bodu 4    

     Z diskusie vyplynuli úlohy, ktoré boli schválené uznesením.

 

Zapísal : JUDr. Hristo Gluškov

 

Overovateľ : Vladimír Popovič                                        

                                                                                          Prezident FKIB

                                                                                      JUDr. Hristo Gluškov

 

 

 U Z N E S E N I E

 

z  členskej schôdze Futbalového klubu Internacionáli Barca

konanej dňa 6. júna 2010

 

 

     Členská schôdza FKIB

 

A.    Berie na vedomie

1.      Informáciu o žiadosti o poskytnutie dotácie na OÚ MČ Košice-Barca.

2.      Informáciu o zabezpečení pridelenia IČO, zriadenia bežného účtu a vyhotovenia pečiatky klubu.

B.     Schvaľuje

1.      Členský príspevok na kalendárny rok je minimálne v sume 10.- € a ten  je povinný každý žiadateľ zaplatiť pri podaní prihlášky.

C.     ukladá :

1.      Zabezpečiť vypratie výstroja po zápase s Internacionálmi Košíc.

      Zodpovedný : prezident                                       Termín : 6. 6. 2010

2.      Zabezpečiť nažehlenie textu Slovakia na prednú časť dresov.

      Zodpovedný : prezident                                       Termín : 25. 6. 2010

3.      Prihlásiť družstvo na futbalový turnaj o pohár starostu MČ Košice–Barca.

      Zodpovedný : prezident  a p. Pipta                       Termín : júl 2010

4.      Dohodnúť ďalšie futbalové zápasy.

      Zodpovedný : p. Žebík                                         Termín : august 2010

 

 

V Košiciach, dňa 7. 6. 2010

 

 

Zapísal : JUDr. Hristo Gluškov

 

Overovateľ : Vladimír Popovič                                        

 

 

                                                                                          Prezident FKIB

                                                                                      JUDr. Hristo Gluškov