Choď na obsah Choď na menu
 


december 2011

2. 5. 2011
Z Á P I S N I C A
 z  členskej schôdze Futbalového klubu Internacionáli Barca
 
     Dňa 12. novembra 2010  sa  o 1800  hod. v priestoroch pohostinstva U Griňa v Barci    konala členská schôdza Futbalového klubu Internacionáli Barca.
      Program schôdze :
1.        Otvorenie, organizačné veci a schválenie programu
2.        Informácia o plnení úloh z ustanovujúcej schôdzi a členskej schôdzi konanej dňa 6.6.2010
3.        Správa o stave členskej základne
4.        Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2010 a Návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2011.
5.        Diskusia - rôzne
6.        Záver – prijatie uznesenia
K bodu 1
     Členskú schôdzu začal a viedol prezident JUDr. Hristo Gluškov, ktorý oboznámil prítomných s návrhom programu a konštatoval, že na schôdzi je podľa prezenčnej listiny prítomných 16 členov. 
      Za overovateľa zápisnice bol zvolený Vladimír Popovič.
K bodu 2
       Prezident klubu informoval o plnení úloh z predchádzajúcich schôdzí.
     Na základe predloženej žiadosti štatistický úrad SR pridelil nášmu klubu IČO.
     Pre administratívne účely klubu bola vyhotovená pečiatku.
     V Dexii banke bol pre klub otvorený účet.
     V mene klubu v súlade so VZN bola podaná na Obecný úrad mestskej časti Košice-Barca žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť klubu v sume 1.000.- €. Poslanci na svojom zasadnutí začiatkom júla schválili poskytnutie dotácie žiaľ iba vo výške 100.- €.
     Na základe vzájomnej dohody a záväzku odohrať priateľský zápas s Internacionálmi Košíc v rámci predvolebných aktivít, vyhotovil a daroval nášmu klubu súpravu dresov p. Sidor, ktoré boli po akcii upravené do takej podoby ako ich v súčasnosti používame. Po prvých akciách boli po skončení zápasu dresy vyprané v jednom prípade prezidentom a v druhom prípade p. Jonecom, ktorému boli potom preplatené aj náklady na kúpu pracích prostriedkov s tým, že to bude zabezpečovať aj do budúcnosti. V súčasnosti je to riešené tak, že väčšina členov si proti podpisu prevzala výstroj a po skončení zápasu sa postará o jej vypratie. 
     Po odohratí prvého zápasu ( v rámci predvolebných aktivít ) sme postupne začali vyvíjať aktivity a v priebehu sezóny sme odohrali spolu 8 zápasov.
FKIB - Internacionáli Košíc      2 : 3 ( Pipta 2 )  
FKIB - Starí páni VSS Košice 5 : 3 ( Jonec 2, Beňo, Dobrescu a Roško )
FKIB - Hasiči Barca ( v rámci turnaja o pohár starostu ) 15 : 2 ( Zajac 5, Jonec 4, Milkovič )
FKIB - AfroNapoli                     1 : 2 ( Jonec )
           ( Išlo o vôbec prvý takýto zápas v histórii Barce, ktorý bol odohratý aj v rámci boja proti rasizmu. Tlmočením pomohol p. Dobrescu ale aj p. Rondzik. Starosta prispel pohárom, knihou o obci a dal vyhotoviť malé plakety pre každého hráča našich hostí.
FKIB - Michalovce                  0 : 1
Ťahanovce – FKIB                  2 : 3 ( Roško, Domanič a Žebík )
Michalovce – FKIB                 2 : 2 ( Klima a Kolesár )  
Haniska - FKIB                       4 : 4 ( Blaga 2, Pipta a Domanič )
 
     Na ihrisku v Barci sme odohrali spolu 5 zápasov, z toho 2 organizovali iní (p. Sidor a starosta obce). Po každom zápase na domácom ihrisku bolo pripravené aj malé občerstvenie nielen pre nás ale aj pre hostí ( počas stretnutia nealko a po stretnutí 2 x fľaša tvrdého alkoholu, pivo, nealko a káva, s talianmi aj guľáš ).
     Na základe rokovania s prezidentom FK Košice-Barca bol dohodnutý, zatiaľ džentlmenskou dohodou, spôsob využívania ihriska našim klubom tak, že budeme rešpektovať využívanie ihriska FK Košice-Barca a v prípade voľných termínov môžeme v sezóne odohrať dva zápasy bezodplatne a ďalšie prípadné zápasy za odplatu ( 50.- € za zápas ) s tým, že ihrisko bude pripravené ( siete, lajnovanie, zástavky, šatne ).
     V rámci propagácie klubu prezident spracoval dva články do Barčianského súčasníka a raz oznam v miestnom rozhlase o konaní medzinárodného stretnutia s talianmi.
     Prezident vyhotovil  tiež web stránku nášho klubu. Ide o stránku, ktorú je možné vytvoriť a prevádzkovať bezplatne. Aktuálne ju doplňuje a táto určite prispieva na propagáciu nášho klubu.
K bodu 3
     Prezident informoval o stave členskej základne.
    Celkove si prihlášku podalo  zatiaľ 25 záujemcov. Z toho 2 zatiaľ neuhradili členské príspevky ( P. Tóth a D. Balázs ) a preto sa doposiaľ členmi nestali. Je potrebné ešte doriešiť p. Pitnera, ktorý už odohral aj zápasy za nás ale členom ešte nie je. Nepodal prihlášku a nezaplatil členské. Navrhol, keďže sa zapojil do činnosti iba nedávno, aby zaplatil členské iba vo výške 10.- €.
     Bolo by potrebné získať ďalších členov nakoľko nie vždy sa každý môže zúčastniť ( napr. pracovné povinnosti, zranenia – Tóth, Milkovič, Gluškov, a iné dôvody ) a niekde je problém, aby bolo na zápas dostatok hráčov.
     Zoznam členov nášho klubu je aj na našej web stránke. Priemerný vek hráčov nášho klubu je 45 rokov. Najstarší má 60 a najmladší 35 rokov.
K bodu 4    
     Správa o hospodárení od 23. 5. 2010 do 12.11.2010
   1.Príjmy
V hodnotenom období boli zdrojom príjmov zatiaľ iba príjmy z členských príspevkov.
Z celkového počtu 23 členov zaplatilo doposiaľ sumu 20.-€ 16 členov a ostatní zatiaľ po 10.- €.
      Spolu príjmy za členské : 17 x 20 = 340     6 x 10 = 60 Spolu : 400.-€
      Príspevok na športovú činnosť z MČ Košice – Barca              100.-€
2.Výdaje
Zápas Internacionáli Košíc
1 fľaša alkoholu                                                                                   5,25
Zápas Starí páni VSS Košice
-          2 fľaše alkoholu, nealko, pivo, kofola, káva                             47,71
Zápas taliani
-          2 fľaše alkoholu, guľáš, nealko,pivo, kofola a káva              102,75
Zápas Hasiči
-          1 fľaša alkoholu                                                                             5,25
Zápas Michalovce
-          2 fľaše alkoholu, nealko, pivo,alko + 50 za ihrisko                  96,97
Prášok na pranie pre p. Joneca                                                      11,99
Členská schôdza 12.11.2010 a posedenie                                   46,50
                                                                                    
                                                                                            Spolu : 316,42
Príjmy :                          500.-
Výdaje :                        316,42
Zostatok :                    183,38
 
     Každý príjem a výdaj je riadne potvrdený účtovnými dokladmi a zaevidovaný v peňažnom denníku jednoduchého účtovníctva, ktorý je zatiaľ vedený v elektronickej forme.
     Celkom bolo z peňažného denníka v tomto roku zatiaľ použitých 11 položiek, z toho 5 príjmové a 6 výdajové.
 
Návrh rozpočtu - hospodárenia s finančnými prostriedkami do konca roka 2010 a na rok 2011
 
1.      Príjmy
 Z 23 členov by malo doplatiť po 10.- € ešte 5 členov ( Kiss odsúhlasené, že dodá rozlišovacie tričká ) t.j. 50.- €.
Spolu 2010 :
Príjmy : 400 + 100 = 500
Výdaje : 316,42
Zostatok : 183,38 + 50 = 233,38
V roku 2011 pri súčasnom stave členov a členskom príspevku vo výške 20.- € predpokladáme príjem   = 480.- €. ( 24 x 20 ).
Požiadame znovu o dotáciu od mestskej časti, ale zatiaľ to ako príjem neplánujeme.
Žiaľ podľa súčasnej právnej úpravy ešte nemôžeme byť poberateľom 2 % dane, ktorý podnikatelia odvedú za rok 2010 takže ani tu príjem nemôžeme plánovať.
2.      Výdaje
V tomto roku už nepredpokladáme výdaje.
 V roku 2011 :
-          Odohratie zápasov na domácom ihrisku 4 x 50             200.-
-          Občerstvenie 5 doma                                 5 x 60             300.-
 
                                                                                    Spolu :   500.-
 

Príjmy 2011 :                   480.-

Zostatok z roku 2010 :   233,38

 

Spolu :                             713,38

Výdaje :                           500.-

Rozdiel :                          213,38
 
 
 
K bodu 5
 
Z diskusie vyplynuli úlohy, ktoré boli schválené uznesením.
 
 
 
U Z N E S E N I E
 
z  členskej schôdze Futbalového klubu Internacionáli Barca
konanej dňa 12.novembra 2010
 
     Členská schôdza FKIB :
A.    Berie na vedomie
1.      Informáciu o plnení úloh prijatých na ustanovujúcej schôdzi a členskej schôdzi konanej dňa 6. 6. 2010.
2.      Informáciu p. Klimu, Žebíka a Rošku, že sa vzdávajú náhrady za pohonné hmoty za cestu na stretnutie do Michaloviec.
3.      Ponuku p. Joneca, že zabezpečí jednu futbalovú loptu pre klub bez náhrady.
 
B.     Schvaľuje :
1.      Správu o členskej základni.
2.      Správu o hospodárení s finančnými príspevkami v roku 2010.
3.      Návrh čerpania finančných prostriedkov v roku 2011.
4.      Spôsob náhrady za pohonné hmoty pri cestách na futbalové zápasy tak, že posádka vozidla uhradí dohodnutú sumu vodičovi.
5.      Návrh p. Kisa, že namiesto doplatku 10.- € za členské zabezpečí a dodá pre klub rozlišovacie dresy.
6.      Odohrať v roku 2011 10 -12 zápasov ( ako domáci najmä na ihrisku v Barci ) a ich termíny navrhovať najmä na piatok a sobotu poobede.
7.      Návrh p. Lalkoviča, aby sa po každom odohratí zápasu vytvorili podmienky na spoločné posedenie hráčov.
 
C. ukladá :
1.      Prejednať so starostom mestskej časti Košice-Barca možnosť využívania miestneho ihriska a telocvične.
      Zodpovedný : prezident                             Termín : 31. 12. 2010
2.      Prejednať možnosť využívania ihriska na odohratie zápasov na ihrisku v Šaci.
      Zodpovedný : Mikuláš Jonec                    Termín : 30. 3. 2011
3.      Prihlásiť družstvo na futbalový turnaj o pohár starostu MČ Košice–Barca.
      Zodpovedný : prezident                             Termín : júl 2011
4.      Dohodnúť možnosť odohrať futbalové zápasy v Žiline a Prešove.
      Zodpovedný : Milan Lalkovič                    Termín : 30. 3. 2011
5.      Vyžiadať od členov, ktorí doposiaľ neuhradili doplatok členského ( 10.- € ) jeho uhradenie.
     Zodpovedný : prezident                             Termín : 31. 12. 2010
6.      Prejednať s prezidentom FK Košice-Barca možnosť odohratia zápasu na ihrisku bezodplatne za účasť na futbalovom zápase v Kračúnovciach.
Zodpovedný : Štefan Kis                          Termín : 30. 3. 2011