Choď na obsah Choď na menu
 


Uznesenie

10. 3. 2013

U Z N E S E N I E

 

z  členskej schôdze Futbalového klubu Internacionáli Barca

konanej dňa 21.12. 2012

 

     Členská schôdza FKIB :

 

A.    Berie na vedomie

1.      Informáciu o plnení úloh prijatých na  členskej schôdzi konanej dňa 23. 3. 2012.

 

B.     Schvaľuje :

1.      Správu o členskej základni.

2.      Správu o hospodárení s finančnými príspevkami v roku 2012.

3.      Návrh čerpania finančných prostriedkov v roku 2013.

 

C.  ukladá :

1.      Požiadať úrad mestskej časti Košice-Barca o dotáciu.

      Zodpovedný : prezident                                       Termín : 31.3.2013

2.      Zorganizovať,  III. ročník turnaja o futbalového majstra seniorov Košíc.

      Zodpovedný : prezident                                         Termín : do 30.9.2013

3.      Dohodnúť možnosť odohrať futbalové zápasy s mužstvami Hanisky a Lemešian na domácom ihrisku.

      Zodpovedný :  prezident                                        Termín : do 15.10.2013

4.      Vyzvať členov, ktorí doposiaľ neuhradili  členské príspevok  (10.- €) na jeho uhradenie a v prípade neuhradenia vyžiadať vrátenie prevzatých dresov.

      Zodpovedný : prezident                                        Termín : 31.3. 2013

5.      Hľadať možnosti zorganizovať turnaj v Barci o pohár starostu.

Zodpovedný : prezident                                         Termín : 31. 6. 2013

 

V Košiciach, dňa  21. 12. 2012

 

 

Zapísal : JUDr. Hristo Gluškov                                 Overovateľ : Vladimír Popovič                                        

 

                                                                                 

                                                                                                 Prezident FKIB

                                                                                            JUDr. Hristo Gluškov