Choď na obsah Choď na menu
 


uznesenie

 

 

U Z N E S E N I E
 
z  členskej schôdze Futbalového klubu Internacionáli Barca
konanej dňa 23.3. 2012
 
     Členská schôdza FKIB :
 
A.    Berie na vedomie
1.      Informáciu o plnení úloh prijatých na  členskej schôdzi konanej dňa 12. 11. 2010.
 
B.     Schvaľuje :
1.      Správu o členskej základni.
2.      Správu o hospodárení s finančnými príspevkami v roku 2011.
3.      Návrh čerpania finančných prostriedkov v roku 2012.
 
C. ukladá :
1.      Požiadať úrad mestskej časti Košice-Barca o dotáciu.
      Zodpovedný : prezident                                       Termín : 31.3.2012
2.      Zorganizovať, v prípade poskytnutia dotácie z Magistrátu mesta Košice, II. ročník turnaja o futbalového majstra seniorov Košíc.
      Zodpovedný : prezident                                         Termín : do 30.9.2012
3.      Prihlásiť mužstvo na futbalový turnaj o pohár starostu MČ Košice–Barca.
      Zodpovedný : prezident                                        Termín : júl 2012
4.      Dohodnúť možnosť odohrať futbalové zápasy s mužstvami Hanisky, Ťahanoviec a Lemešian na domácom ihrisku.
      Zodpovedný : prezident                                        Termín : do 15.10.2012
5.      Vyzvať členov, ktorí doposiaľ neuhradili  členské príspevok  ( 10.- € ) na jeho uhradenie.
      Zodpovedný : prezident                                        Termín : 31.3. 2012
6.      Vyzvať p. Barilika, Pellu a Popoviča na vrátenie výstroja - dresov
Zodpovedný : prezident                                         Termín : 31. 3. 2012
 
V Košiciach, dňa  23. 3. 2012
 
 
Zapísal : JUDr. Hristo Gluškov                                 Overovateľ : Vladimír Popovič                                        
 
                                                                                 
                                                                                                 Prezident FKIB
                                                                                            JUDr. Hristo Gluškov
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.