Choď na obsah Choď na menu
 


ustanovujúca

21. 6. 2010

 

 

Z Á P I S N I C A

 z ustanovujúcej členskej schôdze

Futbalového klubu Internacionáli Barca

 

     Dňa 23. mája 2010  sa  o 1900  hod. v priestoroch FK Košice-Barca na ihrisku v Barci sa   konala ustanovujúca schôdza Futbalového klubu Internacionáli Barca

       Program schôdze :

1.        Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.

2.        Oboznámenie so stanovami FKIB.

3.        Voľba prezidenta a revíznej komisie.

4.        Diskusia - rôzne.

5.        Záver – prijatie uznesenia.

 

K bodu 1

     Ustanovujúcu členskú schôdzu začal a viedol splnomocnenec prípravného výboru JUDr. Hristo Gluškov, ktorý oboznámil prítomných s priebehom prípravy a vzniku FKIB a informoval tiež o tom, že FKIB bol dňa 18. 5. 2010 zaregistrovaný ako občianske združenia na MV SR pod číslom VVS//1900/90-35716.

     Konštatoval, že na ustanovujcej schôdzi je podľa prezenčnej listiny prítomných 7    žiadateľov,  ktorí si podali prihlášku o členstvo v FKIB. 

     Ďalej oboznámil prítomných s návrhom programu a keďže k programu neboli vznesené  návrhy na zmenu ani doplnenie dal o návrhu programu hlasovať a tento bol jednomyseľne schválený.

     Za overovateľa zápisnice z ustanovujúcej členskej schôdze bol zvolený Vladimír Popovič.

K bodu 2

     Splnomocnenec prípravného výboru oboznámil prítomných so znením stanov tak ako boli schválené na MV SR.   

K bodu 3

     Voľbu prezidenta a revíznej komisie viedol splnomocnenec prípravného výboru. 

     Za prezidenta bol prítomnými navrhnutý JUDr. Hristo Gluškov. Keďže neboli iné návrhy bolo o tomto návrhu hlasované.  Výsledok hlasovania : za 6 zdržal sa  1.   

     Novozvolený prezident   navrhol do revíznej komisie na  predsedu Vladimír Popovič, na členov Dezidera Balázsa a Ondreja Domaniča. Keďže neboli iné návrhy bolo o tomto návrhu hlasované.  Výsledok hlasovania : za 7.  

K bodu 4

     Prezident FKIB  oboznámil prítomných s akciou 6. 6. 2010  a zdôraznil nutnosť zabezpečiť účasť členov tak, aby sme boli schopní odohrať zápas na multifunkčnom ihrisku a následne aj na riadnom ihrisku.

     Informoval tiež o tom, že pre FKIB zabezpečil výrobu a dodanie futbalového výstroja

t. j. dresy ( tričko, trenírky, štucle ) a to 24 pre hráčov a 2 pre brankárov.

 

     Z diskusie vyplynuli úlohy, ktoré boli schválené uznesením.

 

Zapísal : JUDr. Hristo Gluškov

 

Overovateľ : Vladimír Popovič                                        

 

 

                                                                                          Prezident FKIB

                                                                                      JUDr. Hristo Gluškov

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z N E S E N I E

 

z ustanovujúcej členskej schôdze Futbalového klubu Internacionáli Barca

konanej dňa 23. mája 2010

 

 

Ustanovujúca členská schôdza FKIB

 

A.    Berie na vedomie

1.      Informáciu o príprave vzniku FKIB a postupe prípravného výboru.

2.      Informáciu o zabezpečení výroby a dodania futbalového výstroja, ktoré zabezpečil JUDr. Gluškov

B.     Schvaľuje

1.      Voľbu prezidenta FKIB ( JUDr. Hristo Gluškov ).

2.      Voľbu revíznej komisie (  predseda Vladimír Popovič,  členovia  Dzider Balázs a Ondrej Domanič ).

C.     ukladá :

1.         Zabezpečiť pre FKIB pridelenie IČO.

Zodpovedný : prezident                                       Termín : 31. 5. 2010

2.      Požiadať OÚ mestskej časti Košice-Barca o dotáciu na činnosť FKIB.

Zodpovedný : prezident                                       Termín : 15. 6. 2010

3.      Zriadiť v peňažnom ústave bežný účet FKIB a zabezpečiť vyhotovenie pečiatky FKIB.

Zodpovedný : prezident                                       Termín : 10. 6. 2010

4.      Navrhnúť ďalšie futbalové zápasy.

Zodpovedný : prezident                                       Termín : 6. 6. 2010

 

 

V Košiciach-Barci, dňa 23. 5. 2010

 

 

Zapísal : JUDr. Hristo Gluškov

 

Overovateľ : Vladimír Popovič                                        

 

 

                                                                                          Prezident FKIB

                                                                                      JUDr. Hristo Gluškov