Choď na obsah Choď na menu
 


Stanovy

21. 6. 2010

STANOVY Futbalového klubu Internacionáli Barca ( FKIB )

 

 

Článok 1 - Názov a sídlo

1.     Názov         :  Futbalový klub Internacionáli Barca ( FKIB )

2.     Sídlo klubu  :  040 17 Košice – Barca, Cínová 1

 

Článok 2 – Ciele  činnosti

1.     Cieľom činnosti klubu je:

a)   Vykonávanie rekreačnej športovej činnosti v oblasti futbalu.

b)   Združovanie bez rozdielu, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka a náboženstva bývalých    aktívnych hráčov FK Košice-Barca s cieľom reprezentovať futbalový klub a obec.

2.     Na dosiahnutie svojich cieľov sa zaväzuje:

a)   Organizačne pripravovať a zúčastňovať sa turnajov a propagačných  futbalových zápasov na rôznych stupňoch výkonnostnej úrovne.

b)   Podporovať osobné stretnutia prostredníctvom posedení s funkcionármi a hráčmi FK Košice-Barca.

c)   Propagovať športovú činnosť vo svojom okolí.

 

Článok 3 – Členstvo v klube

 1. Členom klubu môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba.
 2. Členstvo v klube vzniká prijatím člena prezidentom klubu na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.

 

Článok 4 – Práva a povinnosti členov klubu

 1. Členovia klubu majú právo :

a)     plnohodnotne sa zúčastňovať a podieľať na činnosti klubu,

b)    voliť a byť volení do orgánov klubu,

c)     byť informovaní o činnosti a rozhodnutiach orgánov klubu,

d)    obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko.

 1. Členovia klubu sú povinní :

a)    dodržiavať  Stanovy klubu,

b)    pomáhať pri plnení cieľov klubu a aktívne sa podieľať na jeho práci,

c)     ochraňovať a zveľaďovať majetok klubu,

d)    riadne a včas platiť členské príspevky.

 

Článok 5 – Zánik členstva

1.   Členstvo sa končí:

a)    ak člen klubu zomrel  alebo ak bol vyhlásený za mŕtveho,

b)    vystúpením, dňom doručenia písomného  oznámenia člena o vystúpení z  klubu, pričom sa členské príspevky nevracajú,

c)     ak členský príspevok nebol zaplatený do 31.3. kalendárneho roka, ak o tom nerozhodne prezident klubu inak,

d)    vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti,

e)    zánikom združenia.

 

Článok 6 – Činnosť miestnej organizácie

 1. Klub riadi prezident.
 2. Klub sa schádza na schôdzi najmenej 1 krát ročne a zvoláva ju prezident.

 

Článok 7 – Orgány klubu

 1. Najvyšší orgán - Členská schôdza.
 2. Výkonný orgán - prezident.
 3. Štatutárny orgán – prezident.
 4. Kontrolný orgán – revízna komisia.

 

Článok 8 – Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci

 1. Najvyšší orgán - Členská schôdza.
 2. Výkonný orgán - prezident.
 3. Štatutárny orgán – prezident.
 4. Kontrolný orgán – revízna komisia.

 

a)    Členská schôdza

-             je najvyšší orgán klubu a je utvorený zo  všetkých členov klubu,

-             rozhoduje o zániku klubu zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,

-             schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,

-             schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,

-             schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

-              volí a odvoláva prezidenta a revíznu komisiu.

-             schádza minimálne raz ročne a zvoláva ju prezident,

-             na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

 

b)    Prezident

-             schvaľuje prijatie nových členov,

-             za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu,

-             riadi činnosť klubu v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,

-             zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania.

-             je štatutárnym zástupcom klubu,

 

c)    Revízna komisia

-             je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu,

-             členstvo k misie je nezlučiteľné s funkciou prezidenta,

-             kontroluje hospodárenie klubu, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,

 

Článok 9 – Zásady hospodárenia

1.     Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

2.     Klub hospodári s hnuteľným majetkom.

3.     Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb,

4.     Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.

 

Článok 10 – Zánik klubu

1.     O zániku klubu zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.

2.     Zánik klubu je potrebné oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.